In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen en aanleggen van houtwallen en hagen in het project ‘Herstel landschapselementen Haren’. Dit project is in twee fasen afgerond (2013 en 2016). In elk van deze fasen werd ruim 4600 meter houtwal en haag hersteld of opnieuw aangelegd. De projectpartners waren erg tevreden met de resultaten en het brede draagvlak voor het project en wilden dit graag een vervolg geven om het landschap in het Gorecht verder te versterken. In 2016 is het pilotproject ‘Gebiedsaanpak landschap Gorecht’ van start gegaan. In dit pilotproject zorgen werkzoekenden, professionals, vrijwilligers en bewoners voor het periodieke beheer van de houtwallen, meidoornhagen en natte landschapselementen in het Gorecht. Dit project was na één jaar al een groot succes, waarbij de medewerking van de grondeigenaren groot is.

De zorg om de kwaliteit van het landschap in het Gorecht, in het bijzonder het kleinschalige landschap op de Hondsrug, vormt de aanleiding voor dit pilotproject. Dit landschap heeft een hoge kwaliteit. De urgentie van periodiek onderhoud van dit landschap is echter hoog, vanwege de veelheid aan elementen als houtwallen, hagen, poelen en pingoruïnes’s: onderhoud is behoud! Om de lokale betrokkenheid te vergroten en de kosten van het onderhoud laag te houden worden vrijwilligers en re-integratietrajecten ingezet bij dit duurzame beheer. Deze gebiedsgerichte en gezamenlijke aanpak in het Gorecht is een pilot die in de toekomst kan dienen als voorbeeld voor andere regio’s.

Het beheer van houtwallen en meidoornhagen is gericht op de versterking van hun landschappelijke en cultuurhistorische waarde en op het vergroten van hun waarde voor de flora en de fauna. In het Gorecht is een aantal soorten houtwallen te onderscheiden. Ze verschillen van elkaar door variatie in leeftijd, voorkomende soorten, dichtheid en opbouw (kruidlaag, struiklaag en boomlaag). Een doel van het beheer is eveneens deze variatie aan typen in het landschap te behouden.

In de praktijk gaat het binnen Gebiedsaanpak Landschap Gorecht om het periodiek beheer van de volgende elementen:
o   50 km houtwal/houtsingel/boomwal etc.
o   6,3 km meidoornhaag
o   31 natte landschapselementen zoals poelen, pingoruïnes en dobbes

Wilt u meer weten over dit project of heeft u een van bovenstaande elementen op uw terrein en wilt u meedoen aan dit project? Neem dan contact op met Anne Chardon, projectleider van Pilot Gebiedsaanpak Landschap Gorecht. Dat kan per telefoon op 050 – 534 51 99 of per e-mail op a.chardon@landschapsbeheergroningen.nl.

  • Pilot Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

  • Locatie:
  • Samenwerkingspartners:
  • Start:
  • Afgerond:
  • Onze rol:
  • Mogelijk gemaakt door: