Houtsingels
Eeuwenlang zijn in het Westerkwartier houtsingels aangelegd als veekering en bron van geriefhout. Dit kleinschalige houtsingellandschap vormt sindsdien een uniek cultuurlandschap dat karakteristiek en bepalend is voor deze regio. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit van het verarmde agrarisch cultuurlandschap.

De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan. Het functieverlies leidde tot het verdwijnen van de singels ten behoeve van schaalvergroting en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen. Veranderende regelgeving had daarnaast een afname van draagvlak onder eigenaren tot gevolg.

In 2005 zijn een visie en spelregels opgesteld met het doel de kwaliteit en kwantiteit van de aangewezen houtsingelhoofdstructuur (HSHS) op peil te houden. Uit monitoringsgegevens van Provincie Groningen betreffende ontwikkeling van de kroonsluiting van de singels blijkt dat van de onderzochte singels binnen de HSHS in 2015 bijna 10% was verdwenen en ruim 30% in redelijke tot slechte toestand verkeerde.

Het zou een grote teloorgang zijn voor het landschap en de biodiversiteit als de houtsingels verder blijven afnemen in aantal en/of kwaliteit. Met dit project herstellen en ontwikkelen Landschapsbeheer Groningen en het Agrarisch Collectief Groningen West tussen 2019 en 2022 in totaal 75 kilometer houtsingel in het Westerkwartier.

Petgaten
De Lettelberterpetten van Het Groninger Landschap bevindt zich grotendeels in de eindfase van elzenbroekbos (verland). Vanwege de hoge natuurwaarden is het opnieuw opengraven van deze bestaande petgaten niet wenselijk. Het proces van verlanden is voor veel soorten een belangrijke biotoop, omdat er veel overgangen van nat naar droog aanwezig zijn. Binnen dit project worden daarom 12 nieuwe petgaten gegraven aansluitend op de bestaande petgaten. Met deze aanleg worden alle facetten van het historisch grondgebruik weer zichtbaar gemaakt. Bijzondere soorten, zoals de zeggekorfslak en de groene glazenmaker, profiteren van deze maatregelen.

Meer informatie
Landschapsbeheer Groningen werkt in dit project samen met het Agrarisch Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap. Wil je meer weten over dit project of over de mogelijkheden om een houtsingel te laten herstellen of aanleggen op jouw terrein? Neem dan contact op met Lisette Bus, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. Dat kan op 06-15172117 of per e-mail op l.bus@landschapsbeheergroningen.nl.

  • Herstel houtsingels en aanleg petgaten

  • Locatie:
  • Samenwerkingspartners:
  • Start:
  • Afgerond:
  • Onze rol:
  • Mogelijk gemaakt door: