Kerkterreinen

Met ‘Kerken in het groen’ heeft Landschapsbeheer Groningen zette Landschapsbeheer Groningen twintig jaar geleden samen met de Stichting Oude Groninger Kerken landelijk de toon. In totaal werden vijftig historische kerkhoven opgeknapt. Als een kerkterrein is hersteld, nemen dorpsgroepen het in beheer, ondersteund door Landschapsbeheer, dat kennis en gereedschap beschikbaar stelt.

We werken met ‘Kerken in het Groen’ zowel aan herstel van de cultuurhistorische waarde als de landschappelijke en natuurwaarde van kerkterreinen en begraafplaatsen. Wij voeren het specialistische werk uit, zoals het herstel van kerkpaden en lijkhuisjes, het baggeren van grachten en het onderhoud van bomen. Daarnaast leiden we dorpsbewoners en beheerders op, zodat zij het onderhoud voor de langere termijn kunnen uitvoeren. Vaak werken we in deze projecten samen met kerkelijke gemeenten en/of historische verenigingen.

kerk en landschap

Kerken in het groen loopt nog steeds. Behalve op oude kerkhoven en -terreinen wordt er tegenwoordig ook gewerkt op andere oude begraafplaatsen, waaronder een aantal joodse begraafplaatsen. Ook de samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken is in de loop van de jaren verbreed. Zo hebben we samen het Waddenfondsproject Landmerken opgezet. Landmerken zet de relatie kerk, kerkhoven, dorp en landschap in om bewoners en bezoekers het landschap op verschillende manieren te laten beleven.

Kerkhoven in de pers

In februari 2015 besteedde het Vakblad Natuur Bos Landschap uitgebreid aandacht aan de natuur op kerkhoven en begraafplaatsen met een artikel van Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen. Hij beschrijft een aantal bijzondere soorten die verbonden zijn aan deze biotopen, waaronder mossen en varens. Ook gaat hij in op het beheer van deze ook cultuurhistorisch waardevolle terreinen.