Bestuur
  • Albert Rodenboog (voorzitter)
  • Henk Menninga
  • Gert Machiels
  • Johannes Lindenbergh
  • Frank Broersma (penningmeester)
  • Alma den Hertog
  • Harm Evert Waalkens
  • Jack Bosgraaf (adviseur)

Het bestuur bestaat uit leden die op persoonlijke titel en vanuit persoonlijke
affiniteit, in relatie met hun maatschappelijke positie een bijdrage leveren aan de
stichtingsdoelen. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en
kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.